تبلیغات
LIVE SCORES IN ESES2


 هفته پنجم

۱۱۳۹۲/۰۵/۲۴۱۹:۲۰شهید عضدیداماش گیلان۱ – ۲استقلال تهران
۲۱۳۹۲/۰۵/۲۵۱۹:۴۵اکباتانراه آهن شهرری۰ – ۱فولاد خوزستان
۳۱۳۹۲/۰۵/۲۵۱۹:۴۵یادگار امام قمصبا قم۲ – ۲گسترش فولاد تبریز
۴۱۳۹۲/۰۵/۲۵۱۹:۰۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۰ – ۰مس کرمان
۵۱۳۹۲/۰۵/۲۵۱۹:۴۵فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان۰ – ۰سایپا البرز
۶۱۳۹۲/۰۵/۲۵۱۹:۴۵حافظیهفجرسپاسی شیراز۲ – ۱سپاهان اصفهان
۷۱۳۹۲/۰۵/۲۵۲۰:۳۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۱ – ۰ملوان بندرانزلی
۸۱۳۹۲/۰۵/۲۵۲۰:۴۵تختی اهوازاستقلال خوزستان۲ – ۴نفت تهران

هفته ششم

۱۱۳۹۲/۰۶/۰۱۱۹:۳۰فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان۲ – ۱صبا قم
۲۱۳۹۲/۰۶/۰۱۱۹:۳۰حافظیهفجرسپاسی شیراز۰ – ۰تراکتورسازی تبریز
۳۱۳۹۲/۰۶/۰۱۱۹:۳۰تختی انزلیملوان بندرانزلی۱ – ۲ذوب آهن اصفهان
۴۱۳۹۲/۰۶/۰۱۱۹:۳۰انقلاب کرجسایپا البرز۱ – ۰مس کرمان
۵۱۳۹۲/۰۶/۰۱۱۹:۳۰بنیان دیزل تبریزگسترش فولاد تبریز۰ – ۲داماش گیلان
۶۱۳۹۲/۰۶/۰۱۲۰:۱۵تختی اهوازفولاد خوزستان۳ – ۲استقلال خوزستان
۷۱۳۹۲/۰۶/۰۱۱۹:۱۰شهید دستگردینفت تهران۱ – ۰پرسپولیس تهران
۸۱۳۹۲/۰۶/۰۳۱۹:۳۰آزادی تهراناستقلال تهران۳ – ۱راه آهن شهرری

هفته هفتم

۱۱۳۹۲/۰۶/۰۹۱۹:۰۰تختی اهوازاستقلال خوزستان۲ – ۰استقلال تهران
۲۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۳۰فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان۳ – ۲نفت تهران
۳۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۳۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۱ – ۰سایپا البرز
۴۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۳۰شهید باهنرمس کرمان۱ – ۳ملوان بندرانزلی
۵۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۳۰یادگار امام قمصبا قم۳ – ۰فجرسپاسی شیراز
۶۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۳۰شهید عضدیداماش گیلان۱ – ۱سپاهان اصفهان
۷۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۳۰اکباتانراه آهن شهرری۱ – ۲گسترش فولاد تبریز
۸۱۳۹۲/۰۶/۰۸۱۹:۰۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۳ – ۱فولاد خوزستان

 هفته هشتم

۱۱۳۹۲/۰۶/۰۵۱۸:۴۵شهید دستگردینفت تهران۰ – ۰مس کرمان
۲۱۳۹۲/۰۶/۱۴۱۸:۰۰بنیان دیزل تبریزگسترش فولاد تبریز۱ – ۱استقلال خوزستان
۳۱۳۹۲/۰۶/۱۴۱۸:۴۰حافظیهفجرسپاسی شیراز۲ – ۲داماش گیلان
۴۱۳۹۲/۰۶/۱۴۱۸:۴۵فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان۰ – ۰راه آهن سورینت
۵۱۳۹۲/۰۶/۱۴۱۸:۴۵یادگار امام قمصبا قم۱ – ۳تراکتورسازی تبریز
۶۱۳۹۲/۰۶/۱۴۱۹:۰۰تختی اهوازفولاد خوزستان۱ – ۰ذوب آهن اصفهان
۷۱۳۹۲/۰۶/۱۴۱۹:۰۰تختی انزلیملوان بندرانزلی۰ – ۳سایپا البرز
۸۱۳۹۲/۰۶/۱۵۱۸:۵۰آزادی تهراناستقلال تهران۰ – ۰پرسپولیس تهران

هفته نهم

۱۱۳۹۲/۰۶/۲۱۱۸:۰۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۲ – ۲ملوان بندرانزلی
۲۱۳۹۲/۰۶/۲۱۲۰:۰۰فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان۲ – ۰استقلال تهران
۳۱۳۹۲/۰۶/۲۲۱۸:۰۰شهید باهنرمس کرمان۲ – ۲فولاد خوزستان
۴۱۳۹۲/۰۶/۲۲۲۰:۰۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۱ – ۰گسترش فولاد تبریز
۵۱۳۹۲/۰۶/۲۳۱۸:۴۰انقلاب کرجسایپا البرز۰ – ۰نفت تهران
۶۱۳۹۲/۰۶/۲۲۱۷:۳۰تختی تهرانراه آهن سورینت۰ – ۰فجرسپاسی شیراز
۷۱۳۹۲/۰۶/۲۲۱۸:۰۰سردار جنگلداماش گیلان۲ – ۱صبا قم
۸۱۳۹۲/۰۶/۲۲۱۸:۴۵تختی اهوازاستقلال خوزستان۰ – ۲سپاهان اصفهان

هفته دهم

۱۱۳۹۲/۰۶/۲۸۱۷:۵۰بنیان دیزل تبریزگسترش فولاد تبریز۲ – ۰ذوب آهن اصفهان
۲۱۳۹۲/۰۶/۲۹۱۷:۱۵شهید دستگردینفت تهران۰ – ۰ملوان بندرانزلی
۳۱۳۹۲/۰۶/۲۹۱۷:۱۵سردار جنگلداماش گیلان۱ – ۰تراکتورسازی تبریز
۴۱۳۹۲/۰۶/۲۹۱۷:۱۵حافظیهفجرسپاسی شیراز۲ – ۲استقلال خوزستان
۵۱۳۹۲/۰۶/۲۹۲۰:۰۰فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان۲ – ۰پرسپولیس تهران
۶۱۳۹۲/۰۶/۲۹۱۸:۳۰یادگار امام قمصبا قم۲ – ۱راه آهن سورینت
۷۱۳۹۲/۰۶/۲۹۱۸:۴۰تختی اهوازفولاد خوزستان۴ – ۱سایپا البرز
۸۱۳۹۲/۰۶/۳۱۱۹:۰۰آزادی تهراناستقلال تهرانمعوقهمس کرمان

هفته یازدهم

۱۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۶:۱۵تختی انزلیملوان بندرانزلی۱ – ۲فولاد خوزستان
۲۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۶:۱۵اکباتانراه آهن سورینت۱ – ۰داماش گیلان
۳۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۶:۳۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۱ – ۰نفت تهران
۴۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۷:۰۰شهید باهنرمس کرمان۱ – ۲گسترش فولاد تبریز
۵۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۷:۱۵فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان۰ – ۱سپاهان اصفهان
۶۱۳۹۲/۰۷/۰۳۱۷:۲۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۱ – ۰فجرسپاسی شیراز
۷۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۷:۲۰انقلاب کرجسایپا البرز۰ – ۱استقلال تهران
۸۱۳۹۲/۰۷/۰۴۱۷:۳۰تختی اهوازاستقلال خوزستان۱ – ۰صبا قم

 هفته دوازدهم

۱۱۳۹۲/۰۷/۱۰۱۸:۱۵آزادی تهراناستقلال تهرانمعوقهملوان بندرانزلی
۲۱۳۹۲/۰۷/۱۱۱۶:۰۰اکباتانراه آهن سورینت۱ – ۲تراکتورسازی تبریز
۳۱۳۹۲/۰۷/۱۱۱۶:۰۰حافظیهفجرسپاسی شیراز۰ – ۰ذوب آهن اصفهان
۴۱۳۹۲/۰۷/۱۱۱۷:۲۰تختی اهوازفولاد خوزستان۰ – ۲نفت تهران
۵۱۳۹۲/۰۷/۱۲۱۶:۰۰فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان۰ – ۰مس کرمان
۶۱۳۹۲/۰۷/۱۲۱۶:۰۰سردار جنگلداماش گیلان۰ – ۰استقلال خوزستان
۷۱۳۹۲/۰۷/۱۲۱۶:۰۰بنیان دیزل تبریزگسترش فولاد تبریز۱ – ۲سایپا البرز
۸۱۳۹۲/۰۷/۱۲۱۸:۱۵یادگار امام قمصبا قم۱ – ۱پرسپولیس تهران

هفته سیزدهم

۱۱۳۹۲/۰۷/۲۵۱۵:۴۵فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان1 – 1صبا قم
۲۱۳۹۲/۰۷/۲۵۱۵:۴۵تختی انزلیملوان بندرانزلی2 – 1
گسترش فولاد تبریز
۳۱۳۹۲/۰۷/۲۵۱۷:۰۰تختی اهوازاستقلال خوزستان3 – 2راه آهن سورینت
۴۱۳۹۲/۰۷/۲۶۱۵:۳۰شهید باهنرمس کرمان1 – 2فجرسپاسی شیراز
۵۱۳۹۲/۰۷/۲۶۱۵:۴۵یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز2 – 2فولاد خوزستان
۶۱۳۹۲/۰۷/۲۶۱۵:۴۵انقلاب کرجسایپا البرز۰ – ۰سپاهان اصفهان
۷۱۳۹۲/۰۷/۲۶۱۸:۰۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران2 – 0داماش گیلان
۸۱۳۹۲/۰۷/۲۷۱۵:۴۵شهید دستگردینفت تهران1 – 1استقلال تهران

هفته چهاردهم

۱۱۳۹۲/۰۸/۰۲۱۵:۳۰فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان1 – 2ملوان بندرانزلی
۲۱۳۹۲/۰۸/۰۲۱۵:۳۰سردار جنگلداماش گیلان5 – 1
ذوب آهن اصفهان
۳۱۳۹۲/۰۸/۰۲۱۵:۳۰یادگار امام قمصبا قم2 – 2مس کرمان
۴۱۳۹۲/۰۸/۰۳۱۵:۳۰بنیان دیزل تبریزگسترش فولاد تبریز1 – 2نفت تهران
۵۱۳۹۲/۰۸/۰۳۱۷:۴۵آزادی تهراناستقلال تهران2 – 0فولاد خوزستان
۶۱۳۹۲/۰۸/۰۵۱۵:۳۰تختی اهوازاستقلال خوزستان1 – 4تراکتورسازی تبریز
۷۱۳۹۲/۰۸/۰۵۱۵:۳۰حافظیهفجرسپاسی شیراز0 – 1سایپا البرز
۸۱۳۹۲/۰۸/۰۵۱۵:۳۰اکباتانراه آهن سورینت0 – 1پرسپولیس تهران

هفته پانزدهم

۱۱۳۹۲/۰۸/۱۲۱۵:۰۰شهید باهنرمس کرمان1 – 1داماش گیلان
۲۱۳۹۲/۰۸/۱۲۱۵:۳۰شهید دستگردینفت تهران2 – 2سپاهان اصفهان
۳۱۳۹۲/۰۸/۱۲۱۵:۳۰فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان2 – 3راه آهن سورینت
۴۱۳۹۲/۰۸/۱۲۱۵:۳۰تختی انزلیملوان بندرانزلی3 – 1
فجرسپاسی شیراز
۵۱۳۹۲/۰۸/۱۲۱۶:۵۰تختی اهوازفولاد خوزستان1 – 1گسترش فولاد تبریز
۶۱۳۹۲/۰۸/۱۵۱۷:۳۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۰ – ۰استقلال خوزستان
۷۱۳۹۲/۰۸/۱۷۱۵:۳۰انقلاب کرجسایپا البرز2 – 1صبا قم
۸۱۳۹۲/۰۸/۱۷۱۵:۴۵یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز1 – 1استقلال تهران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نیم فصل دوم

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هفته شانزدهم

۱۱۳۹۲/۰۹/۰۷۱۵:۰۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۰ – ۰پرسپولیس تهران
۲۱۳۹۲/۰۹/۰۷۱۵:۰۰فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان۰ – ۰استقلال خوزستان
۳۱۳۹۲/۰۹/۰۸۱۵:۰۰تختی انزلیملوان بندرانزلی۰ – ۰صبا قم
۴۱۳۹۲/۰۹/۰۸۱۵:۰۰شهید باهنرمس کرمان۰ – ۰راه آهن سورینت
۵۱۳۹۲/۰۹/۰۸۱۵:۰۰تختی اهوازفولاد خوزستان۰ – ۰سپاهان اصفهان
۶۱۳۹۲/۰۹/۰۸۱۵:۰۰انقلاب کرجسایپا البرز۰ – ۰داماش گیلان
۷۱۳۹۲/۰۹/۰۸۱۵:۰۰شهید دستگردینفت تهران۰ – ۰فجرسپاسی شیراز
۸۱۳۹۲/۰۹/۰۸۱۶:۲۰آزادی تهراناستقلال تهران۰ – ۰گسترش فولاد تبریز

 

هفته هفدهم

۱۱۳۹۲/۰۹/۱۴۱۵:۰۰فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان۰ – ۰استقلال تهران
۲۱۳۹۲/۰۹/۱۴۱۵:۰۰حافظیهفجرسپاسی شیراز۰ – ۰فولاد خوزستان
۳۱۳۹۲/۰۹/۱۴۱۵:۰۰اکباتانراه آهن سورینت۰ – ۰سایپا البرز
۴۱۳۹۲/۰۹/۱۵۱۵:۰۰بنیان دیزل تبریزگسترش فولاد تبریز۰ – ۰تراکتورسازی تبریز
۵۱۳۹۲/۰۹/۱۵۱۵:۰۰تختی اهوازاستقلال خوزستان۰ – ۰مس کرمان
۶۱۳۹۲/۰۹/۱۵۱۵:۰۰یادگار امام قمصبا قم۰ – ۰نفت تهران
۷۱۳۹۲/۰۹/۱۵۱۵:۰۰شهید عضدیداماش گیلان۰ – ۰ملوان بندرانزلی
۸۱۳۹۲/۰۹/۱۵۱۶:۲۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۰ – ۰ذوب آهن اصفهان

هفته هجدهم

۱۱۳۹۲/۰۹/۲۱۱۵:۰۰فولاد شهر اصفهانسپاهان اصفهان۰ – ۰گسترش فولاد تبریز
۲۱۳۹۲/۰۹/۲۱۱۵:۰۰انقلاب کرجسایپا البرز۰ – ۰استقلال خوزستان
۳۱۳۹۲/۰۹/۲۲۱۵:۰۰شهید دستگردینفت تهران۰ – ۰داماش گیلان
۴۱۳۹۲/۰۹/۲۲۱۵:۰۰تختی انزلیملوان بندرانزلی۰ – ۰راه آهن سورینت
۵۱۳۹۲/۰۹/۲۲۱۵:۰۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۰ – ۰ذوب آهن اصفهان
۶۱۳۹۲/۰۹/۲۲۱۵:۰۰شهید باهنرمس کرمان۰ – ۰پرسپولیس تهران
۷۱۳۹۲/۰۹/۲۲۱۵:۰۰تختی اهوازفولاد خوزستان۰ – ۰صبا قم
۸۱۳۹۲/۰۹/۲۲۱۶:۲۰آزادی تهراناستقلال تهران۰ – ۰فجرسپاسی شیراز

هفته نوزدهم

۱۱۳۹۲/۰۹/۲۸۱۵:۰۰تختی اهوازاستقلال خوزستان۰ – ۰ملوان بندرانزلی
۲۱۳۹۲/۰۹/۲۸۱۵:۰۰فولاد شهر اصفهانذوب آهن اصفهان۰ – ۰مس کرمان
۳۱۳۹۲/۰۹/۲۸۱۵:۰۰حافظیهفجرسپاسی شیراز۰ – ۰گسترش فولاد تبریز
۴۱۳۹۲/۰۹/۲۸۱۶:۲۰آزادی تهرانپرسپولیس تهران۰ – ۰سایپا البرز
۵۱۳۹۲/۰۹/۲۹۱۵:۰۰یادگار امام قمصبا قم۰ – ۰استقلال تهران
۶۱۳۹۲/۰۹/۲۹۱۵:۰۰شهید عضدیداماش گیلان۰ – ۰فولاد خوزستان
۷۱۳۹۲/۰۹/۲۹۱۵:۰۰اکباتانراه آهن سورینت۰ – ۰نفت تهران
۸۱۳۹۲/۰۹/۲۹۱۵:۰۰یادگار امام تبریزتراکتورسازی تبریز۰ – ۰سپاهان اصفهان

 بازگشت به ESES2